Bokningsvillkor

 

Vem är ansvarig?

Ansvarig för din bokning är den stuganläggning som du bokat boende hos. Eventuell reklamation av din bokning skall således riktas mot bokad stuganläggning. Kontaktuppgifter till bokad camping- eller stuganläggning framgår av din bekräftelse. Med ”oss” eller ”vi” nedan avses stuganläggningen.

Åldersgräns för bokning

För att boka/ingå avtal med måste du vara 18 år. Vid gruppbokning ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges i samband med bokningen. Ensam förälder som bor med flera barn är dock undantagen från detta krav.

När blir min bokning bindande?

Bokningen blir bindande när du erhållit en e-postbekräftelse på din bokning.

Bokningsbekräftelse

Du ska få en skriftlig bokningsbekräftelse på din bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat.

Betalningsvillkor

När du bokar kan endast kortbetalning genomföras. Vilka villkor som gäller för betalning framgår vid bokningstillfället.

Gästservice

Om du har frågor och behöver hjälp hittar du kontaktuppgifter på bokningsbekräftelsen. 

Ändring och överlåtelse av bokning

Ändring av bokning kan göras mot en avgift på 199 kr per bokning och tillfälle. Ändring av ankomst och avresa kan göras fram till 7 dagar innan ankomst i mån av plats. Varje ändring av den ursprungliga bokningen kortare tid än 7 dagar före incheckning kommer att betraktas som en avbokning (se avbokning) efterföljt av en ny bokning.

Överlåtelse av boende kan ske fram till 1 dag innan ankomst, under förutsättning att överlåtelsen gäller under samma tidsperiod och till samma pris och att den nya gästen uppfyller ålderskraven. Överlåtelse görs mot en avgift på 199 kr.

Avresa tidigare än planerat

Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget annat överenskommits med oss.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan själv avboka via din bokningsbekräftelse, muntligen, skriftligen, via e-post eller genom att logga in där du gjort din bokning. Länk hittar du i din bokningsbekräftelse. För avbokning senare än 40 dagar före ankomstdag uttas en schablonbaserad ersättning enligt nedan.

-Sker avbokningen 40 dagar eller tidigare före tillträde får du tillbaka 90 procent av det avtalade beloppet.

-Sker avbokning 39 till 8 dagar före tillträde får du tillbaka 75 procent av avtalat belopp.

-Sker avbokningen 7 till 2 dagar före tillträde får du tillbaka 25 procent av avtalat belopp.

-Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag enligt avtal, eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in.

Avbeställningsskydd

Vid bokningstillfället kan du köpa ett avbeställningsskydd som gäller enligt nedanstående villkor. Kostnad för avbeställningsskyddet framgår i samband med bokning. Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till avtalad ankomstdag. Avbokning måste dock ske så fort du vet att du inte kommer att kunna fullfölja avtalet på grund av någon av nedanstående händelser. Avbeställningsskyddet ger dig också rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna nedan inträffar.

Giltiga skäl för att nyttja avbeställningsskyddet är:

1. vid dödsfall, akut sjukdom som inte var känd vid bokningstillfället eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, dina föräldrar, barn, syskon eller medresenär,

2. att det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning,

3. vid inkallelse till försvarsmakten eller civilförsvaret eller

4. om du på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning.

Ditt förhinder måste kunna styrkas med relevant intyg, från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter avbokningsdatum.

Det belopp du ska återfå utbetalas senast 10 dagar efter att du har kommit in med intyg som visar att du har rätt att använda avbokningsskyddet.

Vad har jag för rättigheter?

I händelse av vårt avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som vi har lämnat eller vad du med fog har kunnat förvänta dig, har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal (se punkten gränser för campingplatsens kontrollansvar nedan).

Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning.

Om du fått ersättning men inte är nöjd med denna ska du meddela oss detta inom 3 veckor (21 dagar) efter avresa. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via e-post. Vi rekommenderar e-post.

Gränser för campingplatsens kontrollansvar

För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Beror hindret på någon vi anlitat för att helt eller delvis genomföra campingtjänsten är vi fria från skadeståndsskyldighet endast om också den som vi har anlitat skulle vara fri enligt stycket ovan. Detsamma gäller om bristen beror på en leverantör som vi har anlitat eller någon annan i tidigare led.

Vad har jag för skyldigheter?

Överträdelse av ordningsföreskrifter för campingplatsen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Vid avhysning beräknas förfallet belopp efter aktuellt dygnspris som tillämpats under den tid som du haft tillgång till platsen samt avdrag för beräknad skada. Eventuell mellanskillnad återbetalas senast 10 dagar efter avhysningen.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om vi inte kan komma överens kan du bl.a. ta hjälp av följande tvistlösningsorgan:

Visitas ansvarsnämnd, som är branschens egen reklamationsnämnd. Vi kommer att följa ansvarsnämndens rekommendationer. http://www.visita.se/mitt-foretag/Ansvarsnamnden/

Allmänna reklamationsnämnden (se adress nedan) Allmänna reklamationsnämnden är godkänt tvistlösningsorgan enligt lagen om alternativ tvistlösning. Vi kommer att följa ARN:s rekommendationer.

Du kan även vända dig till EU-kommissionens online-plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr

Vi åtar oss inte att delta i andra alternativa tvistlösningsförfaranden än Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Visita, men kommer att ta ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist. Det står dig även fritt att ta tvisten till allmän domstol.

Adress till ARN: Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm www.arn.se

Ångerrätt

Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen vid avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil.

 

Betalning

 

Betalning sker online direkt till anläggningen vid bokningstillfället.